Gimnazjum nr 9


Idź do treści

Menu główne:


informacje

egzaminy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego


Do 30 września 2016 r. uczniowie klas trzecich powinni dokonać wyboru języka obcego, z którego będą zdawać egzamin gimnazjalny. Rodzice trzecioklasistów są zobowiązani do wypełnienia deklaracji przystąpienia do tej części egzaminu. UWAGA: zmianie uległy formularze deklaracji!

Deklaracja przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego


Deklaracja/wniosek w sprawie przystąpienia do części egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - tę deklarację należy wypełnić w przypadku ucznia, który MA OBOWIĄZEK przystąpienia do tej części egzaminu TYLKO na poziomie podstawowym, a CHCE ZDAWAĆ egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym

Do
14 października 2016 r. należy złożyć podanie o dostosowanie warunków pisania egzaminu gimnazjalnego wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Komunikat o przyborach
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnegoZmiana zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
od 1 września 2011 r.


W klasie 3 gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym."


Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

2. (od 1.09.2011 r.) Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.
2a. (od 1.09.2011 r.) Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut.
2b. (od 1.09.2011 r.) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.
2c. (od 1.09.2011 r.) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów (słuchaczy). Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 32 ust. 2, dla poziomu III.0.
2d. (od 1.09.2011 r.) Uczniowie (słuchacze), którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem § 38 ust. 5. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 32 ust. 2, dla poziomu III.1.
2e. (od 1.09.2011 r.) Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie (słuchacze), którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 2d.

5. (od 1.09.2011 r.) Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
5a. (od 1.09.2011 r.) Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie;
3) matematyki;
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku gdy uczeń (słuchacz) przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
5b. (od 1.09.2011 r.) Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.

Więcej informacji w
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 156, poz. 1046).


Egzamin gimnazjalnyWsteczPlayDalej
Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego